5411 sayılı Bankacılık Kanunu - mevzuat.gov.tr
5411 sayılı Bankacılık Kanunu - mevzuat.gov.tr 9539 Katılma hesabı: Katılım bankalarına yatırılan fonların bu kurumlarca kullandırılmasından doğacak kâr veya zarara katılma sonucunu veren, karúılığında hesap sahibine önceden belirlenmiú 5411 sayılı Bankacılık Kanunu - mevzuat.gov.tr Müflise ait menkul ve gayrimenkullerin satışında 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Kurulun görüşü alınmak suretiyle Fon … (5411 sayılı Bankacılık Kanunu - mevzuat.gov.tr)

5411 sayılı Bankacılık Kanunu - mevzuat.gov.tr...

(5411 sayılı Bankacılık Kanunu - mevzuat.gov.tr) -[5411 sayılı Bankacılık Kanunu - mevzuat.gov.tr]-
 
5411 sayılı Bankacılık Kanunu - mevzuat.gov.tr
5411 sayılı Bankacılık Kanunu - mevzuat.gov.tr